Linolie
Linolie

Brun træolie 1 liter

På lager
Varenr.
1546
200,00DKK
- +
BESKRIVELSE
Spørgsmål til produktet

Naturlig oliebase til maling af bistader,

Fri for lindan og PCP.

Brun, indhold 1 liter

Meget brandfarlig væske og damp.
Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
Skadelig ved langtidsvirkning for organismer, der lever i vand.
Gentagen kontakt kan føre til sprukket eller revnet hud.

Sikkerhedsinstruktioner:
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge. Undgå indånding af damp.
Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. Ved hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Hvis du oplever åndedrætssymptomer: Ring til GIFTINFORMATION / læge.

Undgå udslip i miljøet.

Spørgsmål til produktet
© Bihuset. 2017-2022. Alle rettigheder forbeholdes