Oprør i Bistaden

Oprør i bistaden

Pollentørrer 16 skuffer

Pollentørrer 16 skuffer

Brun træolie 1 liter

180,00 kr
Tilgængelighed: På lager
SKU
1546

Naturlig oliebase til maling af bistader,

Fri for lindan og PCP.

Brun, indhold 1 liter

Meget brandfarlig væske og damp.
Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
Skadelig ved langtidsvirkning for organismer, der lever i vand.
Gentagen kontakt kan føre til sprukket eller revnet hud.

Sikkerhedsinstruktioner:
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge. Undgå indånding af damp.
Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. Ved hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Hvis du oplever åndedrætssymptomer: Ring til GIFTINFORMATION / læge.

Undgå udslip i miljøet.